JavaScript Encryption/Decryption Tool

Enter the text to encrypt/decrypt
Encrypt!
Decrypt!
This is the output

OUTPUT

View Output