مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست
آری تا شقایق هست
زندگی باید کرد