Аритметичка средина

број петица
број четворки
број тројки
број двојки
број јединица
збир оцена
број оцена
просек