Repeating Linear Gradient

یک gradient در زاویه ی 45 درجه که از قرمز شروع شده و با سبز به پایان می رسد.

یک gradient در زاویه ی 190 درجه که از قرمز شروع شده و با سبز به پایان می رسد.

یک gradient در زاویه ی 90 درجه که از قرمز شروع شده و با سبز به پایان می رسد.

هشدار: Internet Explorer 9 و نسخه های قبل تر آن از قابلیت گرادینت پشتیبانی نمی کنند