Responsive Image

اگر خاصیت max-width را برابر با 100 درصد گذاشته باشید، تصاویر از نوع واکنش گرا خواهند بود و سایزشان تغییر می کند. همچنین از حد عادی خودشان بزرگتر نمی شوند. برای مشاهده ی تفاوت از خط وسط صفحه بگیرید و قسمت خروجی را بزرگتر کنید.