فونت فارسی CSS به صورت پیش فرض

این متن فارسی با فونت «تنها» نوشته شده است