با تغییر چینش لیست ها میتوانیم به سادگی منو های امروزی را بسازیم