Using CSS Counters:

HTML Tutorial

CSS Tutorial

JavaScript Tutorial

نکته: اگر می خواهید این قابلیت در IE8 و نسخه های قدیمی تر کار کند باید حتما از DOCTYPE مشخصی استفاده کنید.