Password field

The input type="password" defines a password field:

User name:

User password:

کاراکتر هایی که در input های رمزی تایپ می شوند دیده نمی شوند. می توانید در قسمت راست این موضوع را امتحان کنید.