1. item
 2. item
  1. item
  2. item
  3. item
   1. item
   2. item
   3. item
  4. item
 3. item
 4. item
 1. item
 2. item

نکته: اگر می خواهید این قابلیت در IE8 و نسخه های قدیمی تر کار کند باید حتما از DOCTYPE مشخصی استفاده کنید.